Algemene Voorwaarden

Updated at: 2023-03-28.

1. Definities
1.1 Klant: jij of jouw bedrijf.
2.2 FlexSEO.nl ('Flex Minded'): het onlinemarketingbedrijf waar jij klant wilt worden of al bent geworden.
3.3 Partijen: de Klant en FlexSEO.nl ('Flex Minded'); wij samen dus.
4.4 Voorstel: het document dat door ons is opgesteld, waarin de kosten voor het leveren van diensten aan jou wordt gegeven.
5.5 Overeenkomst: het document waarop je akkoord geeft voor de door ons te leveren diensten.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Voorstellen en Overeenkomsten tussen FlexSEO.nl ('Flex Minded') en de Klant.
2.2 We hebben de mogelijkheid om met elkaar van deze Algemene Voorwaarden af te wijken. Als we gaan afwijken van de Voorwaarden, dan zullen we dit wel schriftelijk overeenkomen met elkaar.
2.3 Omdat er niet twee kapiteins op een schip kunnen varen, wijst FlexSEO.nl ('Flex Minded') de inkoopvoorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af.

3. Het aanbod
3.1 De aanbiedingen, voorstellen, prijslijsten etc. van ons zijn altijd vrijblijvend, tenzij er specifiek een termijn voor aanvaarding op staat. Wij hebben het recht om ons binnen 2 werkdagen van je aanvaarding van het Voorstel te herroepen.
2.2 De prijzen die wij noemen zijn altijd exclusief BTW en eventuele extra kosten, zoals onder andere reiskosten of declaraties van ingeschakelde derden.
3.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in het Voorstel of op de website, in brochures, tekeningen, modellen e.d. zijn nauwkeurig, maar het kan weleens voorkomen dat het niet klopt. Daarom kunnen daar geen rechten aan ontleend worden, tenzij wij natuurlijk anders zijn overeengekomen.
3.4 De afbeeldingen, brochures, tekeningen, modellen e.d. waar we hiervoor over spreken zijn en blijven altijd eigendom van FlexSEO.nl ('Flex Minded'), tenzij we dit anders overeenkomen. Om deze reden zouden we dit ook altijd terug willen hebben als we hierom vragen. Ook zien we ze niet graag aan derden verstrekt worden.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Als we het eens met elkaar zijn, wordt er door ons een Overeenkomst opgesteld. Deze Overeenkomst geldt pas wanneer FlexSEO.nl ('Flex Minded') het schriftelijk bevestigt of als FlexSEO.nl ('Flex Minded') met jouw instemming een begin aan de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
4.2 Ook mondelinge afspraken gelden pas wanneer FlexSEO.nl ('Flex Minded') deze schriftelijk bevestigt.
4.3 Er kan natuurlijk altijd wat wijzigen of moeten worden aangevuld op de Overeenkomst. Geen probleem! Deze zijn bindend zodra de schriftelijke bevestiging van FlexSEO.nl ('Flex Minded') binnen is.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 FlexSEO.nl ('Flex Minded') doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren aan jou als Klant, maar we kunnen helaas niet garanderen dat er altijd het door jou gewenste resultaat wordt bereikt.
5.2 FlexSEO.nl ('Flex Minded') mag voor bepaalde werkzaamheden andere partijen inschakelen om zo eventueel tot een goede uitvoering van de Overeenkomst te kunnen komen.
5.3 Wij vinden het erg belangrijk dat de Overeenkomst zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Daarom hebben we ook wat informatie en gegevens van de Klant nodig. Als deze gegevens niet op tijd aan ons worden verstrekt, zouden we de eventuele extra kosten voor vertraging bij je in rekening mogen brengen. Daarnaast mogen we er ook voor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen.
5.4 FlexSEO.nl ('Flex Minded') kan helaas niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die is aangericht doordat de Klant onjuiste informatie heeft aangeleverd. Natuurlijk geldt dit niet als wij ervan op de hoogte hadden kunnen zijn dat deze informatie onjuist en onbruikbaar is.
5.5 Als wij, of een derde partij die door ons ingeschakeld is, op de locatie van de Klant werkzaamheden zal moeten verrichten dan is dat natuurlijk gezellig! Zou je er dan wel voor kunnen zorgen dat er kosteloos aan de gewenste faciliteiten worden voldoen? Wij zorgen ervoor dat deze gewenste faciliteiten redelijk en haalbaar zijn.
5.6 Het kan weleens voorkomen dat een derde partij schade lijdt door de uitvoering van de Overeenkomst. FlexSEO.nl ('Flex Minded') kan hier helaas niet voor aansprakelijk zijn, als dit (mede) toerekenbaar is aan de Klant.

6. Internet en zoekmachine marketing
6.1 Zolang we met elkaar samenwerken, heeft FlexSEO.nl ('Flex Minded') de exclusieve bevoegdheid om alles m.b.t. jouw online marketing campagnes uit te voeren.
6.2 FlexSEO.nl ('Flex Minded') krijgt voor de juiste uitvoering van haar werkzaamheden van jou de volmacht om handelingen te verrichten die echt noodzakelijk zijn voor het opzetten en beheren van jouw online marketing campagnes.
6.3 FlexSEO.nl ('Flex Minded') doet er alles aan om de beste resultaten te behalen voor jouw bedrijf, maar wij kunnen helaas niet aan jou de zekerheid geven dat er een concreet resultaat behaald wordt. Om deze reden kan jij als Klant ook geen rechten ontlenen aan zulke uitspraken van ons.
6.4 Het kan zijn dat er kosten worden gemaakt voor jouw campagne(s) bij een zoekmachine en/of andere media exploitant. Deze kosten kunnen wij niet voor je betalen en zal je daarom zelf, rechtstreeks, bij de betreffende zoekmachine en/of andere media exploitant moeten betalen. Wij zijn hier niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor.
6.5 Daarnaast kan FlexSEO.nl ('Flex Minded') niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor het al dan niet naleven van de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die worden gesteld door een zoekmachine en/of andere media exploitant.
6.6 Klant mag tijdens- en tot 24 maanden na de samenwerking geen toenadering zoeken tot werknemers van FlexSEO.nl ('Flex Minded') voor een directe indiensttreding bij klant.

7. Aanpassing overeenkomst
7.1 Mochten wij of jij erachter komen dat er tijdens de samenwerking een aanpassing op het contract nodig is, passen we dit gewoon in goed overleg met elkaar aan.
7.2 Het zou daardoor wel kunnen gebeuren dat de deadline voor het voltooien van de overeenkomst wordt beïnvloed. Dit laten wij je natuurlijk zo snel mogelijk weten.

8. Contractduur en uitvoeringstermijn
8.1 De overeenkomsten van FlexSEO.nl ('Flex Minded') worden altijd aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij we onderling bepalen dat dit niet de juiste termijn is.
8.2 Onze deadlines kunnen nooit worden gezien als een harde deadline. Hoewel we altijd ons uiterste best doen en realistische deadlines stellen, kan er altijd iets gebeuren waardoor wij de deadline niet kunnen halen. Mochten wij onze verplichtingen niet of niet tijdig nakomen, dan mag je ons schriftelijk in gebreke stellen.
8.3 Uiteraard lichten we je zo snel mogelijk in als we verwachten dat wij niet aan de verplichting binnen de opgegeven termijn kunnen voldoen.
8.4 FlexSEO.nl ('Flex Minded') mag van de Klant een vooruitbetaling of enige andere vorm van zekerheid verlangen voordat we overgaan op dienstverlening.

9. Voortgang rapportering
9.1 FlexSEO.nl ('Flex Minded') is niet verplicht aan de uitvoering van haar opdracht te beginnen voordat alle noodzakelijk gegevens en eventuele (termijn)betaling is ontvangen. Eventuele opgegeven leveringstermijnen zullen dan ook worden bijgesteld.
9.2 Mocht onze dienstverlening niet naar behoren verlopen, buiten onze schuld om, dan mogen wij je de kosten hiervoor in rekening brengen.
9.3 Wij rapporteren je regelmatig schriftelijk of mondeling over de voortgang en resultaten van onze werkzaamheden.

10. Honorarium
10.1 Partijen leggen met elkaar schriftelijk vast of het honorarium vooraf vastgesteld wordt of achteraf op basis van de werkelijk bestede uren.
10.2 Mocht dit niet schriftelijk zijn vastgesteld, dan is FlexSEO.nl ('Flex Minded') bevoegd om het honorarium vast te stellen op basis van de werkelijk bestede uren.
10.3 Als een overeenkomst langer dan twee maanden duurt dan mogen wij het honorarium ook maandelijks in rekening brengen.

11. Geheimhouding
11.1 Wij zullen alles van elkaar geheimhouden wat als vertrouwelijk kan worden bestempeld. Dit betreft informatie die we aan elkaar hebben gegeven of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Klachten
12.1 Hoe jammer wij het ook vinden, het kan voorkomen dat je een klacht over FlexSEO.nl ('Flex Minded') hebt. Laat dit zo snel mogelijk aan ons weten, graag binnen 8 dagen na ontdekking of 14 dagen na het einde van de overeenkomst. Zo kunnen we je het beste te woord staan en zo adequaat mogelijk reageren.
12.2 Als de klacht terecht is, verrichten we natuurlijk direct de juiste werkzaamheden, tenzij dit zinloos is voor je. Mocht dat het geval zijn, dan zouden wij hier graag een schriftelijke bevestiging van ontvangen.

13. Intellectueel Eigendom
13.1 Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze dienstverlening, rusten bij FlexSEO.nl ('Flex Minded').
13.2 Alle opgeleverde documenten blijven eigendom van FlexSEO.nl ('Flex Minded'). Wij mogen je daarom ook vragen om deze documenten te vernietigen of terug te geven wanneer we overeenkomst met elkaar beëindigen.
13.3 Daarnaast is het helaas ook niet toegestaan om deze documenten, of andere informatie van ons gekregen, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder onze toestemming.
13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom die bij uitvoering van de Overeenkomst gebruikt worden.
13.5 FlexSEO.nl ('Flex Minded') mag de kennis die we bij de uitvoering van de werkzaamheden voor jou hebben opgedaan, ergens anders inzetten, voor zover hier geen vertrouwelijk informatie bij derden terecht komt.

14. Aansprakelijkheid
14.1 FlexSEO.nl ('Flex Minded') zal er altijd voor zorgen dat zij haar taak naar behoren uitvoert, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of stagnatieschade, die komt door handelen of nalaten van ons en/of onze werknemers en/of ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FlexSEO.nl ('Flex Minded'), de directie of leidinggevend personeel.
14.2 Ook kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor schade die door de Klant is geleden, bijvoorbeeld ontstaan door fouten in door FlexSEO.nl ('Flex Minded') verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van de rapportages. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het niet opvolgen van de verstrekte adviezen door de Klant, door storingen in de elektronische dienstverleningen van FlexSEO.nl ('Flex Minded') en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
14.3 Mocht FlexSEO.nl ('Flex Minded') wel ergens aansprakelijk voor zijn, dan kunnen wij dit slechts vergoeden als de Klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade hier ons schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld, tenzij er natuurlijk bewezen kan worden dat de Klant hier nooit eerder dan 30 dagen van op de hoogte kan zijn geweest. Na verloop van deze 30 dagen verloopt elk recht op schadevergoeding.
14.4 Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst. Als de factuurwaarde een bedrag bevat ten behoeve van inkoop van advertentieruimte bij een media exploitant, dan valt dit bedrag natuurlijk buiten de factuurwaarde.
14.5 Ook zijn wij nooit gehouden tot een schadevergoeding die meer bedraagt dan het bedrag onze verzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
14.6 Tevens vrijwaart de Klant ons van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

15. Betaling
15.1 Zonder geld, kan FlexSEO.nl ('Flex Minded') niet verder leven. Daarom is het belangrijk dat je onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, tenzij dit natuurlijk anders met elkaar is overeengekomen.
15.2 Mocht je al voorschotten hebben verstrekt aan ons, dan kan dit verrekent worden met de facturen. Alle overige betalingen worden zonder korting of verrekening betaald.
15.3 Mocht je niet binnen de afgesproken termijn betalen, dan ben je helaas in verzuim. Dit betekent dat je bij ons een rente verschuldigd bent van 1,5% per maand dat de factuur nog niet aan ons betaald is.
15.4 Het kan helaas weleens voorkomen dat de Klant liquideert, failliet gaat of surséance van betaling aanvraagt. In dat geval zijn de vorderingen van ons direct opeisbaar.
15.5 Helaas zijn wij gerechtigd je te vragen om naast het verschuldigde bedrag ook een volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten te betalen indien je niet aan de betalingsverplichting voldoet. Daaronder zijn begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus en de wettelijke rente over de hoofdsom. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van €300.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 FlexSEO.nl ('Flex Minded') is eigenaar van het product, de zaken en diensten totdat de Klant betaald heeft hiervoor.
16.2 Mochten wij beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, om wat voor reden dan ook, dan wordt de Overeenkomst tussen ons ontbonden, maar blijven wij wel gerechtigd om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
16.3 Mocht het zich voordoen dat derden rechten doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dan is de Klant verplicht om ons hierover op de hoogte te stellen.

17. Overmacht
17.1 Soms is er sprake van overmacht. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen. Deze vormen van overmacht kunnen bij FlexSEO.nl ('Flex Minded') voorkomen, maar ook bij onze toeleveranciers of derden die wij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
17.2 Wanneer een geval van overmacht zich voordoet mogen wij zowel de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als de Overeenkomst ontbinden, zonder enige schade te hoeven vergoeden. Wel zal de Klant al haar verplichtingen tot aan de dat moment moeten voldoen aan FlexSEO.nl ('Flex Minded').

18. Opzegging en ontbinding
18.1 FlexSEO.nl ('Flex Minded') mag altijd de Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
18.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar, behalve in geval van de punten genoemd in artikel 18.6. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zullen we zonder tegenbericht automatisch verlengen. Mochten een van ons dit niet willen, dan zullen we de ander 2 maanden voor afloop schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.
18.3 Mocht je met ons een Overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, dan zijn we natuurlijk erg blij met jou. Mocht deze samenwerking op de een of andere manier niet soepel verlopen, of je hebt het wel gezien bij ons, dan kan de samenwerking natuurlijk door beide partijen opgezegd worden. Ook dit dient een van ons de andere 2 maanden van tevoren te laten weten.
18.4 Wanneer de Klant de Overeenkomst tussentijds opzegt, heeft FlexSEO.nl ('Flex Minded') het recht om compensatie te vragen vanwege het ontstane bezettingsverlies. Hier hebben wij natuurlijk geen recht op wanneer je hebt opgezegd vanwege toerekenbare tekortkoming van onze zijde. Na opzegging zullen wij de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stellen.
18.5 Na opzegging zal FlexSEO.nl ('Flex Minded') ervoor zorgen dat de nog te verrichten werkzaamheden aan derden worden overgedragen.
18.6 FlexSEO.nl ('Flex Minded') is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden wanneer de Klant:
18.6 a in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe heeft ingediend;
18.6 b surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
18.6 c in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten of bij FlexSEO.nl ('Flex Minded') redelijk vermoeden is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de gesloten Overeenkomst is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.
19.2 We gaan er natuurlijk niet vanuit dat we altijd samen uit een geschil komen en nooit tegenover een rechter komen te staan. Mocht dit wel gebeuren dan zal dit bij een Nederlandse rechter worden uitgepraat.